مصرف ارده شکلاتی موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود

در ابتدا بالاترین میزان بود، اما با افزایش نرخ برش به سرعت کاهش یافت. ویسکوزیته ظاهری بقیه نمونه های ارده کنجد به آرامی با افزایش نرخ برش کاهش یافت.

با افزایش نرخ برش ثابت ماند، که نشان می‌دهد این دو نمونه ارده شکلاتی بیش از حد رقیق بودند. و لاغر؛ بنابراین، این دو نسبت رب و آب برای سس سالاد مناسب نیستند.

با این حال، ویسکوزیته ظاهری آن با افزایش نرخ برش به سرعت کاهش می‌یابد، که نشان می‌دهد نسبت خمیر و آب در چسبندگی عالی در شرایط ثابت دارد و به راحتی هنگام هم زدن جریان می‌یابد.

حلقه تیکسوتروپی با افزایش، نگه داشتن و کاهش نرخ برش نمونه ها به دست آمد. نواحی حلقه های تیکسوتروپی نشان دهنده انرژی نمونه ها برای حذف اثر وابسته به زمان بر رفتار رئولوژیکی است.

رابطه تنش برشی برشی ترکیب ارده کنجد چربی/شربت خرما برای همه جایگزین‌های چربی، سطوح جایگزینی چربی و دماهای  غیرخطی گزارش شده است.

نشان می‌دهد که ارده کنجد/خرما ترکیبات شربتی مانند یک مایع غیر نیوتنی رفتار می کنند. منحنی جریان مخلوط خمیر کنجد کم‌چرب/شربت خرما حاوی جایگزینی صمغ زانتان در دو دما هم در جهت بالا و هم به سمت پایین است.

جهت نرخ برش در شکل  نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، وجود حلقه های پسماند نشانه ای از اثر تاریخچه برشی بر ساختار مخلوط ها است.

نتایج این تحقیق وجود حلقه‌های هیسترزیس مشابه شکل را برای همه موارد مورد مطالعه نشان داد. همچنین می توان دریافت که مقادیر تنش برشی رو به پایین کمتر از مقادیر رو به بالا است.

به طوری که ویسکوزیته ظاهری در الگوی رو به پایین کاهش یافته است. به عبارت دیگر، یک تغییر شکل دائمی غیرقابل برگشت، ناشی از برش وجود دارد که بر ساختار مولکولی ساختار مخلوط تأثیر می‌گذارد.